Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED), hastaların uzun ve sağlıklı bir hayat sürmelerini sağlamak için sağlık sorunları ve sakatlıkların tanısı, tedavisi, izlenmesi, yönetimi ve hafifleterek giderilmesi amacıyla kullanılan medikal ürünler, teknolojiler, ilgili hizmetler ve tedavileri (Medikal Teknoloji) geliştiren, üreten ve pazarlayan üye kuruluşlarını temsil etmektedir.

ARTED, 2007 yılının 2. yarısında, 6 şirket tarafından kamudaki paydaşlarla doğrudan ve daha sağlıklı bir iletişim kurabilmek; Türkiye’deki hastaların çağdaş, yenilikçi tedavilere erişimlerini sağlamak/ iyileştirmek; Tıbbi Cihaz Pazarında etik iş ilkelerini uygulama konusunda yüksek bir standart sağlamak amacıyla bir platform olarak hayata geçmiş ve 2009 yılı sonunda, dernek kimliğine kavuşmuştur.

Mayıs 2011’de Eucomed, Ocak 2014’te de EDMA üyelik başvurusu kabul edilen ARTED, Ocak 2017 tarihinden itibaren Avrupa’da Eucomed ve EDMA’nın MedTech Europe ortak çatısı altında birleşmesiyle, MedTech Europe Ulusal Dernekler Ağı üyesi olarak, Türkiye’yi temsil eden ulusal dernek konumundadır.

Tıbbi Cihaz teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren ARTED’in amacı, Türkiye’deki yenilikçi ve yüksek teknoloji odaklı Tıbbi Cihaz sanayisinin geliştirilmesi için ortak bir platformun oluşturulması ve Türkiye’deki hastaların sağlığına katkıda bulunulması amacıyla yeni ürünlere, bilgilere ve teknolojiye ulaşımı yaygınlaştırmak ve söz konusu Tıbbi Cihaz teknolojileri sektörünü gelişmiş ülkelerdeki standartlar çerçevesinde etik, şeffaf ve saygın bir düzeye eriştirmektir.

ARTED tüm olanaklarını, tıp biliminin ilerlemesine, hastalara yönelik hizmetlerinin iyileştirilmesine ve özellikle bu amaçlara ulaşma yolunda yüksek kaliteli, yenilikçi medikal teknolojinin gelişimine katkı sağlamaya adamıştır. Üyeleri ile sağlık meslek mensupları (hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda belirtilen meslek mensupları) ve Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte sayılan, sağlık alanında insan üzerinde doğrudan uygulaması olmayan sağlıkla ilgili diğer meslek sahipleri, sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde faaliyet gösteren teknik elemanları, hastane satın alma birimi ve geri ödeme kurumu çalışanları vb. gibi diğer sağlık sektörü çalışanları, sağlık hizmetlerinin sunulduğu kurumlar ve resmi kurum ve kuruluşlar arasındaki ilişkiler sırasında etik kuralların uygulanmasının sağlanması sorumluluğunu üstlenmektedir.

MİSYONUMUZ

Hastaların çağdaş tedavilere erişimleri yolunda
 • 1. Paydaşlarımızın sorunlarına yaratıcı, yenilikçi çözümler önermek

 • 2. Sorunların değil, çözümün parçası olmak

 • 3. “Reaktif” değil, “proaktif” olmak

 • 4. Dışlayıcı değil, bütünleştirici olmak, sektördeki diğer STK ve tüm diğer paydaşlarla da işbirliğinde ve açık iletişimde olmak

 • 5. Yaşadığımız topluma ve çevremize olumlu katkıda bulunmak

 • 6. Yaptığımız her işte, kamu yararını, etik ilkelerini ve dürüstlüğü ön planda tutmak ve adil olmak

 • 7. Açık ve şeffaf olmak

MEDİKAL TEKNOLOJİ NEDİR?

Medikal teknolojiler, insan hayatını kurtarmak ve iyileştirmek için kullanılan ürünler, hizmetler veya çözümlerdir.

Medikal teknolojiler her zaman kullandığınız araçlardır

Hamilelik testlerinden ultrason’a kadar geniş bir yelpazede seyreden medikal teknolojiler, doğumunuzdan önce bile sizin için kullanılır. Çocukken diziniz yaralandığında yara bandı takarsınız, gözleriniz bozulursa gözlük takarsınız…

Hastalandığınız zaman tanı cihazları ve tıbbi cihazlar, sağlık sektörü çalışanlarının sizi mümkün olduğu kadar çabuk iyileştirmesine yardımcı olur.

Ameliyat olmanız gerekirse, medikal teknolojiler gereksinim duyduğunuz tedavinin size güvenli ve minimum invasif şekilde uygulanmasını sağlar, damarınız tıkanırsa açmak için stent takılabilir, ağır hastalanırsanız MRI taraması yapılarak nedeni saptanabilir, izlenmeniz gerekirse dijital sağlık cihazları sağlık durumunuzu ölçer ve hayati bilgileri sağlık sektörü çalışanlarına gönderir.

Medikal Teknoloji Nedir?

Medikal teknolojiler, insan hayatını kurtarmak ve iyileştirmek için kullanılan ürünler, hizmetler veya çözümlerdir.

Medikal teknolojiler her zaman kullandığınız araçlardır

Hamilelik testlerinden ultrason’a kadar geniş bir yelpazede seyreden medikal teknolojiler, doğumunuzdan önce bile sizin için kullanılır. Çocukken diziniz yaralandığında yara bandı takarsınız, gözleriniz bozulursa gözlük takarsınız…

Hastalandığınız zaman tanı cihazları ve tıbbi cihazlar, sağlık sektörü çalışanlarının sizi mümkün olduğu kadar çabuk iyileştirmesine yardımcı olur.

Ameliyat olmanız gerekirse, medikal teknolojiler gereksinim duyduğunuz tedavinin size güvenli ve minimum invasif şekilde uygulanmasını sağlar, damarınız tıkanırsa açmak için stent takılabilir, ağır hastalanırsanız MRI taraması yapılarak nedeni saptanabilir, izlenmeniz gerekirse dijital sağlık cihazları sağlık durumunuzu ölçer ve hayati bilgileri sağlık sektörü çalışanlarına gönderir.

Hastalık sürecinin her adımında Medikal Teknolojiler

Medikal teknoloji, sağlık ve yaşam kalitesi için pek çok açıdan faydalıdır. Medikal teknolojinin sundukları:
null

Örneğin erken tespit araçları sayesinde medikal teknoloji; hastalıkların, yaraların veya diğer rahatsızlıkların önlenmesine destek verebilir.

null

In Vitro Tanı Cihazlarıyla alınan sonuçlar, belirli bir hastalığı ve hastalığın gelişimini saptamaya, tedavi yöntemini belirlemeye yardımcı olur.

null

Medikal teknoloji, bir hastalığın veya kronik rahatsızlığın durumunun kontrol edilmesi noktasında hastalara destek olur.

null

Medikal teknoloji, yara ve hastalıkların iyileşmesi veya kronik hastalıkların tedavisinde hastalara yardım eder.

null

Medikal teknoloji tüm sağlık hizmeti süreçlerinde rol alır, iyileşmeyi hızlandırır ve insanları sağlıklı tutar.

Tıbbi cihazlar; insanların hastalıklarını önleyen, teşhis eden, izleyen, tedavi eden ve onlara bakım sağlayan ürün, hizmet veya çözümlerdir.

Tıbbi Cihazlar

Tıbbi cihaz bir alet, aparat, uygulama, yazılım, implant, reaktif, malzeme veya başka türden bir ürün olabilir. Şırıngadan tekerlekli iskemleye, kalp pilinden tıbbi görüntüleme teknolojilerine (MRI, CT ve Röntgen makineleri gibi) varıncaya dek, sağlığın sürdürülmesinde ve geri kazanılmasında çeşitli roller oynayabilir.

Tıbbi cihazlar, hastalarda bir veya birden fazla tıbbi amaca yönelik olarak tek başına ya da bir arada kullanılabilmektedir:

 • Hastalıkların teşhis edilmesi, önlenmesi, izlenmesi, tedavi edilmesi veya hafifletilmesi;
 • Yaraların veya sakatlanmaların teşhis edilmesi, izlenmesi, tedavi edilmesi, hafifletilmesi veya dengelenmesi;
 • Anatominin veya fizyolojik bir sürecin araştırılması, ikame edilmesi veya değiştirilmesi;

In Vitro Tanı Testleri (IVD’ler), kişinin sağlık durumunu belirlemek için biyolojik örnekler (örneğin; kan, idrar veya doku) üzerinde kullanılan ve invazif olmayan testlerdir.

In Vitro Tanı Testleri (IVD’ler)

IVD’ler, örneğe dayalı olarak bilgi verdiklerinden, kesinlikle hastaya doğrudan temas etmezler. Taşıdıkları değer, verdikleri bilginin kalitesinden kaynaklanmaktadır.

IVD’ler hastaları tedavi etmez, ancak görevleri hastaların ve sektör çalışanlarının sağlıkla ilgili kararları almalarını sağlayacak bilgileri temin etmektir.

In Vitro Tanı Testlerine örnekler:

 • Hepatit veya HIV testleri
 • Klinik kimya
 • Pıhtılaşma test sistemleri
 • İdrar Testi Çubukları
 • Gebelik Testleri
 • Enfeksiyonları saptamaya yönelik reaktifler ve reaktif ürünleri
 • Şeker hastaları için kan şekeri izleme sistemleri
 • Tıbbi örnekler için özel üretilmiş hazneler

MedTech Europe, Avrupa IVD endüstrisinin pazar tahminleri Raporu

Medikal teknolojilerin ürettiği bilgiler ve veriler, sağlıkta elde edilen sonuçların geliştirilmesi ve sağlık sistemlerinin daha etkin kılınması bakımından hayati rol oynamaktadır.

Dijital Sağlık Çözümleri

Dijital sağlık ve bakım, bilgi ve iletişim teknolojilerini (ICT’ler) kullanarak; hastalıkların önlenmesi, teşhis edilmesi, tedavi edilmesi/izlenmesinde, sağlığın ve yaşam tarzının yönetilmesinde iyileşme sağlayan cihaz/hizmetler anlamına gelmektedir. Dijital sağlık/bakım alanı, sağlık hizmetleri erişiminin hizmet kalitesinde ve sağlık sektörünün genel veriminin arttırılmasında yenilikler yapma ve geliştirme potansiyeline sahiptir.

Dijital cihazlar, sağlık sektöründe yenilik adına umut vadeden alanların pek çoğunda büyük rol oynayacaktır. Sağlık hizmetlerinin giderek daha kişisel hale geldiği ve daha yüksek bir öngörü ve hassasiyet payına sahip olduğu bu süreçte, veriler anahtar rol oynayacaktır. Gelecekte sağlık hizmetleri, hastalarda elde edilen sonuçlara daha çok odaklanan, daha bütüncül ve değer bazlı bir sektöre dönüşebilecektir.

MEDİKAL TEKNOLOJİNİN DEĞERİ

Medikal teknolojiler hayat kurtarabilir, sağlığı geliştirebilir ve sürdürülebilir tıbbi bakıma katkıda bulunabilir. Bu sektör, yenilikçi cihazlar ve tanı cihazları ile hastalara, sağlık sektörü çalışanlarına, sağlık sistemlerine ve topluma değer katmaktadır. Ayrıca, medikal teknoloji şirketleri, Avrupa’da ekonominin, büyümenin ve istihdam yaratılmasının itici güçleridir.

Medikal Teknolojinin Değeri

Medikal teknolojiler hayat kurtarabilir, sağlığı geliştirebilir ve sürdürülebilir tıbbi bakıma katkıda bulunabilir. Bu sektör, yenilikçi cihazlar ve tanı cihazları ile hastalara, sağlık sektörü çalışanlarına, sağlık sistemlerine ve topluma değer katmaktadır. Ayrıca, medikal teknoloji şirketleri, Avrupa’da ekonominin, büyümenin ve istihdam yaratılmasının itici güçleridir.

HASTALARA yardım ediyoruz

Medikal teknolojiler, sağlık problemlerine erken ve doğru teşhis konmasını, zamanında müdahale edilmesini ve sonuçların geliştirilmesini sağlamaktadır. Yenilikçi ürünler, vücut işlevlerinin yerini alabilir, onları onarabilir ve sürdürebilir; tele-tıp ve bağlı cihazlar ise, hastanın durumunu uzaktan izleme olanağı sunmaktadır. Modern medikal teknolojiler, iyileşmeyi hızlandırarak ve insanları sağlıklı tutarak, hayatın dolu dolu ve aktif yaşamasını sağlamaktadır.

SAĞLIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA destek veriyoruz

Zamanında ve doğru teşhis bilgisi, sağlık sektörü çalışanlarına klinik kararlar verme yetisi kazandırmaktadır ve bu kararlar, hastalığın sonuçlarını optimize etmektedir. Medikal teknoloji sektörü, hastaların iyileşme sürelerini ve cerrahi komplikasyon oranlarını azaltarak, tedavi talebini düşürmekte ve bu sayede sağlık sektörü çalışanları üzerindeki baskıyı hafifletmektedir. Ek olarak, sağlık sektörü çalışanlarının en çok katma değer sağladıkları görevlere odaklanmalarını sağlayarak, çalışma ortamından memnuniyeti artırmaktadır.

SAĞLIK SİSTEMLERİNİ VE TOPLUMU iyileştiriyoruz

Medikal teknolojiler, vatandaşların sosyal ve iktisadi açıdan aktif olmalarını olmalarına yardım ederek ve ağır kronik hastalıkların komplikasyonlarını azaltarak, sağlık sistemlerine ve topluma değer katmaktadır. Medikal teknoloji yenilikleri, verimin artmasına yardımcı olmakta ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır. Sektörümüz, büyük verilerin ve yapay zekayla öğrenmenin en güncel faydalarını tüm ölçeklerdeki kliniklere sunarak, sağlık hizmetlerinde ilerleme kaydedilmesini kolaylaştırmaktadır.

HASTALARA yardım ediyoruz

Medikal teknolojiler, sağlık problemlerine erken ve doğru teşhis konmasını, zamanında müdahale edilmesini ve sonuçların geliştirilmesini sağlamaktadır. Yenilikçi ürünler, vücut işlevlerinin yerini alabilir, onları onarabilir ve sürdürebilir; tele-tıp ve bağlı cihazlar ise, hastanın durumunu uzaktan izleme olanağı sunmaktadır. Modern medikal teknolojiler, iyileşmeyi hızlandırarak ve insanları sağlıklı tutarak, hayatın dolu dolu ve aktif yaşamasını sağlamaktadır.

SAĞLIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA destek veriyoruz

Zamanında ve doğru teşhis bilgisi, sağlık sektörü çalışanlarına klinik kararlar verme yetisi kazandırmaktadır ve bu kararlar, hastalığın sonuçlarını optimize etmektedir. Medikal teknoloji sektörü, hastaların iyileşme sürelerini ve cerrahi komplikasyon oranlarını azaltarak, tedavi talebini düşürmekte ve bu sayede sağlık sektörü çalışanları üzerindeki baskıyı hafifletmektedir. Ek olarak, sağlık sektörü çalışanlarının en çok katma değer sağladıkları görevlere odaklanmalarını sağlayarak, çalışma ortamından memnuniyeti artırmaktadır.

SAĞLIK SİSTEMLERİNİ VE TOPLUMU iyileştiriyoruz

Medikal teknolojiler, vatandaşların sosyal ve iktisadi açıdan aktif olmalarını olmalarına yardım ederek ve ağır kronik hastalıkların komplikasyonlarını azaltarak, sağlık sistemlerine ve topluma değer katmaktadır. Medikal teknoloji yenilikleri, verimin artmasına yardımcı olmakta ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır. Sektörümüz, büyük verilerin ve yapay zekayla öğrenmenin en güncel faydalarını tüm ölçeklerdeki kliniklere sunarak, sağlık hizmetlerinde ilerleme kaydedilmesini kolaylaştırmaktadır.